POLITYKA PRYWATNOŚCI

www.dietetycznakawka.pl

Ostatnia aktualizacja: 6.06.2024r.

Administratorem, czyli podmiotem, który określa cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych, jest Marzena Kawka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Holistyczna Dietoterapia Marzena Kawka, ul. Sportowa 12/14, 35-11, Rzeszów. NIP: 6793214206, REGON: 388465758

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzam w związku z prowadzoną przez mnie działalnością. Znajdziesz w niej m.in. następujące informacje:

 • Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • Cele przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • Narzędzia wykorzystywane w ramach strony do przetwarzania danych,
 • Odbiorcach Twoich danych osobowych,
 • Przysługujących Ci prawach w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Niniejszy Dokument jest oparty na przepisach prawnych z zakresu danych osobowych, w tym:  RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)] i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych [Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)].  

Ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów prawa niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom. Wszystkie archiwalne wersje polityki prywatności podlinkowane są poniżej.

Kontakt

W sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych skontaktuj się ze mną za pośrednictwem: kontakt@dietetycznakawka.pl

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością internetową jest Marzena Kawka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Holistyczna Dietoterapia Marzena Kawka, NIP: 6793214206, REGON: 388465758.

 1. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe, które mi przekazujesz korzystając ze strony internetowej, przetwarzam w następujących celach i podstawach prawnych:

CEL PRZETWARZANIA

ZAKRES DANYCH

PODSTAWA PRAWNA

Kontakt

Adres e-mail; informacje przekazane w treści wiadomości, w tym np. imię i nazwisko,
numer telefonu.

·         art. 6 ust. 1 lit. a RODO, umożliwiający  przetwarzanie danych na podstawie zgody w celu odpowiedzi na Twoją wiadomość;

·         art. 6 ust. 1 lit. f RODO, pozwalający na realizację uzasadnionych interesów administratora, którymi są zapewnienie sprawnej komunikacji między administratorem strony i użytkownikiem.

Założenie oraz korzystanie z  Konta

 

·         art. 6 ust. 1 lit b RODO, umożliwiający  przetwarzanie danych w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i w celu wykonania umowy (utworzenia i utrzymania Konta w serwisie).

Złożenie i realizacja zamówienia

Imię i nazwisko;
Adres;
Adres e-mail;
Numer telefonu;
dodatkowo:
NIP;
Dane o prowadzonej działalności gospodarczej.

·         art. 6 ust. 1 lit b RODO, umożliwiający  przetwarzanie danych w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zamówienia.

Wystawienie faktury i spełnienie obowiązków prawnopodatkowych

Dane dotyczące działalności gospodarczej;
Imię i nazwisko,
Adres,
NIP.

·         art. 6 ust. 1 lit. c RODO, umożliwiający przetwarzanie danych osobowych, jeżeli ich przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.

Reklamacja oraz odstąpienie od umowy

Adres e-mail;
Imię i nazwisko;
Dane zawarte w treści reklamacji;
Numer rachunku bankowego;
Adres zamieszkania;
Numer telefonu.

·         art. 6 ust. 1 lit. b RODO, umożliwiający przetwarzanie danych osobowych,, jeżeli są one konieczne do. wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;

·         art. 6 ust. 1 lit. c RODO, umożliwiający przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.

Newsletter

Adres e-mail,
Imię.

·         art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli Twoja zgoda na otrzymywanie informacji handlowych i innych treści o charakterze marketingowym;

·         art. 6 ust. 1 lit. f RODO, umożliwiający przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dzięki temu administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (interesem tym jest cel marketingowy własnych usług i produktów).

Cel archiwalny i dowodowy

Wszystkie dane wyróżnione w niniejszej tabeli

·         art. 6 ust. 1 lit. f RODO, umożliwiający przetwarzanie danych osobowych, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (interesem administratora jest posiadanie danych osobowych na potrzeby zabezpieczenia informacji, które pozwolą dowieść faktów związanych z korzystaniem ze strony, wykonaniem umowy, przetwarzaniem danych na uzasadnionej podstawie prawnej, a także takich które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich, czy klientów).

Zarządzanie stroną, usprawnianie strony i analiza danych związanych z korzystaniem ze strony, wykorzystanie plików cookies na stronie

IP;

Następujące Informacje Anonimowe:

1.       Nieidentyfikujący sposób korzystania ze strony, t.j.:

·         informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,

·         przeglądane podstrony,

·         czas spędzony na stronie,

przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,

·         kliknięcia w poszczególne linki,

·         źródło, z którego przechodzisz do strony;

2.       nieidentyfikujące informacje na Twój temat, t.j.:

·         przedział wieku, w którym się znajdujesz,

·         Twoja płeć,

·         Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,

·         Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

·         art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe za Twoja zgodą. Zgody udzielasz podczas pierwszego wizyty na stronie;

Wypełnianie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych (np. obowiązek tworzenia rejestrów i ewidencji)

Zakres ten jest określony przez przepisy prawa i jest różny w zależności od treści danego obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

·         art. 6 ust. 1 lit. c RODO, umożliwiający przetwarzanie danych osobowych, jeżeli ich przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.

Umieszczanie komentarzy i opinii na stronie

 Imię,
Adres e-mail,

Dane zawarte w treści wiadomości e-mail.

·         Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda, którą wyrażasz dodać komentarz na naszej stronie.

2. Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji, jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby zrealizować oczekiwania w zakresie zawarcia umowy lub korzystania z usług. Jeżeli składasz zamówienie na produkt — podanie Twoich danych jest konieczne, aby zrealizować Twoje żądania związane z zawartą umową.

Jeżeli kontaktujesz się ze mną w jakiejkolwiek sprawie związanej ze stroną, produktami lub usługami , podanie Twoich danych kontaktowych może być konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa — podanie danych jest Twoim obowiązkiem.

3. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Poniżej znajdziesz prawa, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych – jeżeli uważasz, że nie ma podstaw do ich przetwarzania i żądasz ich usunięcia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania lub innych uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli uważasz, że mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bez podstawy prawnej;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; w takim wypadku powinieneś wskazać sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem; przestanę przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażę nadrzędność podstaw prawnych przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych względem Twoich praw lub jeśli okaże się, że Twoje dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do przenoszenia danych – możesz mi zlecić przesłanie danych, które od Ciebie otrzymałam  bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś/wyraziłaś; wycofanie zgody nie ma wpływu na zasadność przetwarzania Twoich danych osobowych do momentu wycofania zgody,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli stwierdzisz, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

4. Przekazywanie danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem strony oraz profili w mediach społecznościowych.

Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym:

Cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 225 541 PLN w pełni wpłacony.

Serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu (utrzymywania danych na serwerze). Polityka prywatności: https://cyberfolks.pl/polityka-prywatnosci/

Przelewy 24 – PayPro SA (PayPro), Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 7792369887, KRS: 0000347935

Dostawca szybkich płatności internetowych. Polityka prywatności: https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-rodo-platnicy

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, KRS 0000005459, NIP 634-013-54-75 o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000 zł,

Podmiot, który umożliwia mi wystawianie faktur elektronicznych. Polityka prywatności:

MailerLite Limited Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland

Podmiot zapewniający obsługę Newsletter. Polityka prywatności: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy oraz  https://www.mailerlite.com/legal/cookie-policy

Twoje dane mogą zostać przekazane także do innych zewnętrznych Usługodawców, świadczących dla mnie usługi, jeżeli zakres ich działań wymaga takiego dostępu. Dostęp do takich danych poprzedzony jest zawarciem umowy powierzania danych osobowych gwarantujących odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Korzystam ponadto z narzędzi zewnętrznych i wtyczek, które gromadzą Informacje Anonimowe. Dostawcy tych narzędzi mogą wykorzystywać do przechowywania gromadzonych informacji serwery znajdujące się na terenie całego świata, w szczególności na terytorium Stanów Zjednoczonych. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi administratorami danych w nich gromadzonych i mogą udostępniać te dane na warunkach określonych przez siebie we własnych regulaminach i politykach prywatności, na co nie mam wpływu.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową. Potrzeba ta może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-księgowych. Ponadto mogę udostępnić Twoje dane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Nie wykorzystuję Twoich danych  do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.

Korzystam z plików cookies oraz narzędzi analitycznych jak każda strona internetowa. Narzędzia zaimplementowane w ramach strony mogą profilować zachowania użytkowników w celu usprawnienia strony i dopasowania wyświetlanych treści do preferencji użytkownika, przy czym analizowane w tym przypadku są dane przede wszystkim o charakterze anonimowym (Informacje Anonimowe). Należą do nich:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,
 • przeglądane podstrony,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • źródło, z którego przechodzisz do strony,
 • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 • Twoja płeć,
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Powyższych informacji nie zestawiam, ani nie umożliwiam zestawiania innym podmiotom z Twoimi danymi osobowymi, które gromadzę w moich bazach.

6. Cookies

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym, które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich. W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane informacje, do których następnie poszczególne systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Są różne rodzaje cookies. Część z nich jest usuwana po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, inne są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę.

Przy pierwszym wejściu na moją stronę internetową możesz nie wyrazić zgody na pliki cookies, za wyjątkiem sytuacji, kiedy pliki cookies są niezbędne do działania strony i świadczenia usług drogą elektroniczną, np. usługi Koszyka. .

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na stronie oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony.

W ramach mojej strony internetowej, oprócz cookies własnych, funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

 • Google Analitics (więcej poniżej),
 • Wtyczki przekierowujące do moich profilów w social mediach (więcej w pkt 8),
 • MailerLite (więcej w pkt 9).

Google Analitics

Google Analytics pozwala na analizowanie usług i działań internetowych. Wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony przez użytkownika. Korzystam z Google Analytics w celu analizowania korzystania ze strony i ulepszania jej zgodnie z preferencjami użytkowników.

Możesz wyłączyć pliki cookies przez odpowiednie ustawienia w ramach swojej przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzisz do sytuacji, w której nie będzie możliwości korzystania w pełni ze wszystkich funkcji tej strony.

Zbierane w ramach narzędzia dane są anonimowe przy czym dostawca może łączyć je z danymi jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania z jego przeglądarki i/lub jego usług.

Szczegóły dotyczące Google Analytics są dostępne po kliknięciu w link: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision

Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

7. Czas przetwarzania danych osobowych

Twoje dane przetwarzam przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte. Może się zdarzyć, że zgłoszenie dotyczące przetwarzania danych osobowych złożysz tuż przed upływem terminu przedawnienia, w związku z tym będę je przechowywać dodatkowy 1 rok.

Twoje dane przetwarzam przez następujący okres:

CZAS

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

3 lub 6 lat + 1 rok

Dane  osobowe przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 3 lata w przypadku przedsiębiorców, 6 lat w przypadku osób niebędących przedsiębiorcami.

Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności

Dane osobowe przetwarzane głównie do celów administrowania stroną internetową.

Do czasu wycofania zgody lub utraty przydatności

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody o ile wprost nie wskazano inaczej w momencie wyrażania zgody.

8. Social media

Prowadzę profile na portalach społecznościowych, a moja strona zawiera wtyczki przekierowujące do nich. Wtyczki pozwalają bezpośrednio połączyć się z moim profilem po kliknięciu w ikonę platformy. Platforma społecznościowa może pozyskać informację o tym, że korzystasz z mojej strony, w szczególności wtedy, gdy jesteś do niej zalogowany jako jej użytkownik. Jeśli nie chcesz, by portale społecznościowe pozyskiwały informacje o Twojej działalności wyloguj się z Twoich profili i  korzystaj z przeglądarki w trybie incognito. 

Dostawca danej platformy społecznościowej samodzielnie określa zasady panujące na platformie oraz zasady przetwarzania. Chcąc poznać te zasady, przeczytaj politykę prywatności Dostawców.

Facebook: https://www.facebook.com/dietetyczna.kawka/

Polityka prywatności platformy: https://www.facebook.com/privacy/policy  

Instagram: https://www.instagram.com/dietetyczna.kawka/

Polityka prywatności platformy: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

9. Newsletter

Za pośrednictwem strony masz możliwość zapisania się do newslettera. Podane przez Ciebie dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera i w oparciu o Twoją zgodę.

Korzystamy z usług zewnętrznego dostawcy, którym jest spółka MailerLite Limited, zarejestrowanej pod adresem Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland. MailerLite deklaruje, że informacje gromadzone w plikach cookies związanych z formami newsletterowymi nie są wykorzystywane w jakimkolwiek innym celu niż prawidłowa obsługa form newsletterowych oraz budowanie statystyk związanych z funkcjonowaniem form newsletterowych. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Twoich danych przy korzystaniu z usługi newslettera zapoznaj się z polityką prywatności tego dostawcy: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy oraz  https://www.mailerlite.com/legal/cookie-policy.

Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, jednak niezbędne do wysłania newslettera na podstawie Twojej zgody, a także w celu wysyłania informacji marketingowych, wobec uzasadnionego interesu administratora.

Będziesz otrzymywać nasz newsletter do czasu zakończenia przez Ciebie subskrypcji za pośrednictwem dedykowanego linku do zrezygnowania z usługi Newslettera dostępnego na dole każdej otrzymanej wiadomości e-mail lub zaprzestania wysyłania newslettera przeze mnie.

Twoje dane dotyczące subskrypcji newslettera będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do Newslettera mogę w oparciu o odpowiednie umowy przekazywać następującym podmiotom:

 • serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu,
 • dostawcy usługi poczty elektronicznej,
 • dostawcy usługi newsletter,
 • osobom trzecim wspierającym mnie w zakresie wysyłki newslettera.

10. Komentarze i opinie na stronie

Po skorzystaniu ze świadczonych przeze mnie usług lub dostarczeniu produktów, możesz podzielić się swoją opinią. Ze względu na konieczność weryfikacji prawdziwości opinii, proszę abyś swój komentarz przesłał na adres e-mail: kontakt@dietetycznakawka.pl wraz z informacją, że wyrażasz zgodę na jego opublikowanie. Wystawienie opinii jest zawsze dobrowolne, pozbawione cech konfliktu interesów.

Weryfikacja prawdziwości opinii polega wyłącznie na sprawdzeniu, czy rzeczywiście korzystałeś/korzystałaś ze świadczonych przez mnie usług, bądź zakupiłeś oferowane przeze mnie produkty. W celu sprawnego przebiegu weryfikacji proszę Cię o dostarczenie następujących informacji:

 • Imienia i nazwiska,
 • Rodzaju usługi lub produktu, który nabyłeś w moim sklepie,
 • Zgody na udostępnienie opinii podpisanej Twoim imieniem.

Po weryfikacji prawdziwości opinii, publikowana opinia podpisana jest wyłącznie Twoim imieniem lub na życzenie inicjałami, tak by uszanować Twoją prywatność.

11. Logi serwera

Korzystanie z naszej strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie wykorzystuję ich w celach identyfikacji. Wykorzystuję go jedynie jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.

Zawartość logów serwera nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

12. Zarządzanie prywatnością

Możesz mieć większy wpływ na to w jaki sposób są przetwarzane Twoje dane. Oto lista alternatywnych sposobów zarządzania:

 • ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej,
 • wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies,
 • dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,
 • tryb incognito w przeglądarce internetowej,
 • ustawienia cookies bezpośrednio z poziomu niniejszej strony,
 • Google Analytics Opt-out.

 

To już wszystko, co chciałam Tobie przekazać. Mam nadzieję, że powyższa Polityka Prywatności była dla Ciebie zrozumiała i przejrzysta, jednak jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości odnośnie przetwarzania Twoich danych, skontaktuj się ze mną. Dziękuję za Twój poświęcony czas!

Marzena Kawka

 

 • Polityka prywatności – wersja do dnia 10.02.2023 r – tutaj.

 

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty :(Powróć do sklepu
  Scroll to Top