Polityka prywatności

Obowiązująca do 10.02.2023r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Serwisu dietetycznakawka.pl jest:
Dietetyczna Kawka Marzena Kawka
NIP: 679 321 42 06
e-mail: kontakt@dietetycznakawka.pl
mgr Marzena Kawka – dietetyk kliniczny

II. Zakres zbieranych danych osobowych
Serwis dietetycznakawka.pl może zbierać następujące dane:
– imię i nazwisko,
– datę urodzenia/wiek
– adres e-mail,
– informacje o stanie zdrowia, wyniki badań (dane wrażliwe),
– informacje o stylu życia i sposobie odżywiania,
– dane antropometryczne (wzrost, waga, pomiary obwodów ciała).
III. Cel przetwarzania danych osobowych
Dane zbierane przez Administratora będą wykorzystywane w celu należytego wykonania
oferowanych usług i dostarczenia produktów.
Zgoda na przetwarzanie zbieranych danych osobowych, w szczególności w zakresie danych
o stanie zdrowia, jest niezbędna do świadczenia usług dietetycznych.
Brak zgody uniemożliwi zrealizowanie tych usług.
Dane przetwarzane są w celu i przez czas niezbędny do:
1. Komunikacji, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy,
wiadomość e-mail, itp.
• Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora
w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Dane będą przetwarzane nie dłużej
niż do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego;
2. Podjęcia kroków niezbędnych do zawarcia umowy (np. prowadzenia korespondencji
w związku z pytaniem o produkt, ustalaniem warunków współpracy), a następnie przez
czas i w celu realizacji umowy/zamówienia, a w przypadku podania danych dodatkowych
– w oparciu o zgodę, do czasu jej cofnięcia lub ustania celu biznesowego.
3. Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (jak np. wystawiania
i przechowywanie faktur).
4. Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora przez okres
przedawnienia roszczeń.
5. Wysyłki Newslettera lub innych treści marketingowych zawierających m.in. informacje
o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach.
IV. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom i poza Europejski
Obszar Gospodarczy
1. W związku z zawieranymi umowami dotyczącymi świadczenia usług Serwis
dietetycznakawka.pl może przekazać dane osobowe firmie księgowej i wprowadzać
dane do specjalistycznego oprogramowania komputerowego, niezbędnego do
prawidłowego wykonania usługi.
2. Dietetycznakawka.pl korzysta z usług serwisu Mailerlite, gdzie przekazuje adres e-mail
oraz imię osób, które zgodziły się skorzystać z usługi Newslettera. Dane tam
przekazywane, wykorzystywane są jedynie do prawidłowej realizacji usługi wysyłki
Newslettera.
3. Serwis dietetycznakawka.pl nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar
Gospodarczy.
V. Sposób zabezpieczania danych osobowych
Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne.
W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, których zadaniem jest
zabezpieczenie danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.
VI. Czas przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub
wygaśnięciu przez okres niezbędny do zakończenia realizacji wszelkich obowiązków stron
wynikających z umowy. W przypadku Newslettera do czasu odwołania zgody przez Użytkownika.
VII. Prawa użytkowników w związku z ich danymi osobowymi
Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
VIII. Skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych
Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 w Warszawie.
IX. Kontakt w sprawie danych osobowych
Kontakt w sprawie danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej:
kontakt@dietetycznakawka.pl.

Zasady korzystania z Serwisu www. dietetycznakawka.pl
oraz wykorzystanie plików cookies

I. Zasady ogólne
Wszelkie prawa do zawartości witryny internetowej są zastrzeżone. Korzystanie z witryny
oznacza akceptację zawartych na tej stronie zasad użytkowania.
W razie nieakceptowania tych zasad należy zaprzestać korzystania ze strony.
II. Prawa autorskie
Prawa autorskie do treści publikowanych w niniejszej witrynie, znaki handlowe i inne prawa
własności intelektualnej związane z materiałami zamieszczonymi w witrynie posiada Serwis
www.dietetycznakawka.pl oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyraziły zgodę na
publikację materiałów w witrynie. Prawnie chronione są teksty, grafiki, zdjęcia i inne materiały
dostępne w witrynie włącznie z ich doborem, układem oraz szatą graficzną.
Materiały i dokumenty umieszczone na stronie podlegają ochronie prawnej. Korzystanie z nich
bez zgody właściciela może stanowić podstawę postępowania karnego, jak również do wszczęcia
procesu cywilnego.
III. Warunki korzystania z witryny
Serwis www.dietetycznakawka.pl upoważnia użytkowników do przeglądania witryny oraz
składania zamówień przez formularz kontaktowy. Witryna może być używana wyłącznie do
celów, do których jest przeznaczona, zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi
w Rzeczpospolitej Polskiej, jak też w kraju, w którym dokonano wejścia na stronę.
Bez uprzedniej pisemnej zgody Serwisu www.dietetycznakawka.pl zabronione jest dokonywanie
w celach komercyjnych kopiowania, zmieniania, publikowania, rozpowszechniania, bądź
przekazywania materiałów zawartych w witrynie. Zabronione jest również wykorzystanie tych
materiałów w innych witrynach lub sieciach komputerowych.
Serwis www.dietetycznakawka.pl wyraża zgodę na pobieranie przez użytkownika umieszczonych
w witrynie materiałów, ich kopiowanie oraz drukowanie wyłącznie na potrzeby własne, bez
czerpania z tego tytułu korzyści ekonomicznych, pod warunkiem zachowania na kopiach wszystkich informacji o prawach autorskich i innych informacji dotyczących własności,
pochodzących z oryginalnych materiałów.
Użytkownik zobowiązuje się do nieprzesyłania, ani rozpowszechniania informacji za
pośrednictwem strony, które są nielegalne albo naruszają prawa innych osób. Użytkownik nie
będzie również korzystać z oprogramowania lub urządzeń, które mogłyby zakłócić prawidłowe
funkcjonowanie witryny, nie będzie też zniekształcać lub zmieniać jej wyglądu, ani podejmować
innych działań mogących szkodzić działaniu witryny.
IV. Publikacje w prasie i innych mediach
Serwis www.dietetycznakawka.pl wyraża zgodę na pobieranie i upublicznianie w prasie lub
innych mediach zawartości witryny wyłącznie na podstawie każdorazowej autoryzacji
przygotowanego do publikacji materiału zgodnie z prawem prasowym.
V. Odnośniki do innych witryn internetowych
Na stronie mogą znajdować się linki/odnośniki do innych witryn internetowych. Serwis
www.dietetycznakawka.pl nie monitoruje zawartości i nie kontroluje treści witryn, do których
prowadzą odnośniki. Właściciel witryny nie bierze odpowiedzialności za zawarte na nich
informacje i materiały, za żadne oprogramowanie lub inne produkty, ani też za rezultaty
korzystania z tych witryn.
Decydując się na przejście do innej witryny internetowej przez odnośnik z tej witryny, użytkownik
działa na własne ryzyko i swoją odpowiedzialność.
VI. Umieszczanie w innych witrynach odnośników do witryny
www.dietetycznakawka.pl
Odnośniki do witryny mogą być umieszczane w innych witrynach tylko w sposób zgodny
z poniższymi warunkami i z obowiązującymi przepisami prawa.
Strona internetowa zawierająca odnośnik do naszej witryny:
• nie może korzystać z logo Serwisu bez uprzedniego zezwolenia udzielonego pisemnie
• nie może podawać nieprawdziwych informacji o www.dietetycznakawka.pl i jej
działalności;
• nie może zawierać treści rasistowskich, pornograficznych, religijnych, seksualnych, ani
popularyzujących takie treści, które mogłyby być postrzegane jako niecenzuralne lub
obraźliwe;
• nie może modyfikować wyglądu przeglądarki i jej okna.
Na żądanie Serwisu www.dietetycznakawka.pl osoba, która umieściła odnośnik lub treść
pochodzącą z tej witryny zobowiązana jest do ich natychmiastowego usunięcia, co nie wymaga
uzasadnienia. Usunięcie powyższych nie powoduje wygaśnięcia roszczeń Serwisu wobec
podmiotu, który umieścił taki odnośnik lub treść.
VII. Aktualizacja witryny
Zmiany na stronie mogą być dokonywane w dowolnej chwili i mogą obejmować wszelkie zawarte
na niej informacje i materiały. O dokonaniu zmian Serwis nie ma obowiązku informować.
VIII. Ograniczenie odpowiedzialności
W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa Serwis
www.dietetycznakawka.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania strony przez
użytkownika lub informacji i materiałów uzyskanych za jej pośrednictwem. Dotyczy to również
szkód będących skutkiem braku możliwości użycia lub aktualizacji witryny, opóźnień w działaniu
lub transmisji danych, awarii linii telekomunikacyjnych, niedostarczonych wiadomości e-mail,
utraty możliwości używania danych i podobnych skutków – nawet w przypadku, gdy Serwisu
www.dietetycznakawka.pl zostanie poinformowany o możliwości zaistnienia podobnych szkód.
Serwis www.dietetycznakawka.pl nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu do witryny, braku
zakłóceń czy braku wirusów lub innych szkodliwych elementów w zawartości, oprogramowaniu
lub materiałach dostępnych poprzez niniejszą witrynę.
Informacje i ceny umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego.
IX. Prawo właściwe i właściwość sądu
Z zastrzeżeniem reguł wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym
przepisów dotyczących ochrony konsumentów, wszelkie roszczenia lub spory wynikające
z używania tej witryny i jej zawartości podlegają regulacji prawa polskiego i będą rozstrzygane
przez właściwe sądy powszechne.
X. Pliki cookies
Serwis www.dietetycznakawka.pl zobowiązuje się chronić prywatność klientów korzystających
z jego usług. Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 Serwis
www.dietetycznakawka.pl gromadzi, przetwarza i ujawnia wyłącznie te dane osobowe, które są
niezbędne do celów określonych w niniejszych zasadach oraz przechowuje dane osobowe tylko
tak długo, jak jest to konieczne do realizacji tych celów. Korzystając z naszej strony wyrażacie
Państwo zgodę na zapisywanie i używanie plików cookie zgodnie z podanymi warunkami.
Pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora w celu zapewnienia funkcjonalności,
wygody, w celu informacyjnym oraz prowadzenia statystyk.
Więcej o ciasteczkach: https://wszystkoociasteczkach.pl/.
XI. Wtyczki społecznościowe portalu Facebook
Na stronie stosowane są wtyczki społecznościowe sieci społecznościowej facebook.com,
obsługiwanej przez firmę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,
Dublin 2, Irlandia (“Facebook”). Wtyczki te mogą zostać rozpoznane na podstawie jednego z logo
portalu Facebook (białe “f” na niebieskim kafelku, termin “Lubię to” lub znak “kciuka w górę”) lub
mieć dodatek “Wtyczka społecznościowa portalu Facebook”. Z listą i wyglądem wtyczek
społecznościowych portalu Facebook można się zapoznać na
stronie: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. W przypadku wywołania strony
internetowej uwzględnionej w niniejszej ofercie, zawierającej taki przycisk, przeglądarka
użytkownika ustanowi bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Facebook. Cel zbierania
danych i ich zakres, zasady dalszego przetwarzania danych i korzystania z nich przez firmę
Facebook, oraz powiązane prawa i opcje ustawień chroniące prywatność użytkownika
przedstawione zostały w polityce prywatności portalu Facebook, na
stronie: https://www.facebook.com/about/privacy.
XII. Google Analytics
Strona internetowa www.dietetycznakawka.pl korzysta z Google Analytics, usługi analityki
sieciowej dostarczanej przez firmę Google, Inc.. W ramach tej usługi wykorzystywane są pliki
typu cookies. Dodatkowe informacje na temat warunków korzystania oraz ochrony danych
podano na stronach:
https://www.google.com/analytics/terms/pl.html
https://www.google.de/intl/pl/policies

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pusty :(Powróć do sklepu
    Scroll to Top