Regulamin (stara wersja)

R eg u la m in sp rz eda ż y i ś wiad cze n ia us ł ug s e rwisu
www. d ie te tycz nak a wk a .p l

§ 1.
Postanowienia wstępne i najważniejsze informacje

 1. Świadczenie Usług za pośrednictwem strony internetowej dietetycznakawka.pl zwanej dalej Serwisem – odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania
  z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu.
 3.  Za pomocą Serwisu świadczone są usługi zarówno płatne, jaki i bezpłatne (Newsletter).
 4. Serwis jest prowadzony przez Marzenę Kawka – dietetyk kliniczną (dalej Usługodawca):
  Dietetyczna Kawka Marzena Kawka
  NIP: 679 321 42 06
  e-mail: kontakt@dietetycznakawka.pl
 5. Serwis dietetycznakawka.pl świadczy usługi w zakresie współpracy dietetycznej i oferuje:
  a. konsultacje online w formie wideorozmów;
  b. jadłospisy spersonalizowane 14-dniowe dla jednej osoby lub dla pary wraz
  z konsultacją;
  c. opiekę dietetyczną w wariantach 1, 2 lub 3 miesięcznych dla jednej osoby lub pary z możliwością stałego kontaktu online;
  d. szkolenia/webinary;
  e. e-booki;
  f. usługę Newslettera.
 6. Podstawowe pojęcia:
  a. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, która przybiera postać pliku elektronicznego,
  którego format zależny jest od zawartości pliku (np. jadłospis, analiza
  zapotrzebowania, poradnik do jadłospisu, e-book, inne materiały w formie pdf,
  audio/video).
  b. Użytkownik/Pacjent – osoba, która dokona zakupu produktu/usługi lub skorzysta z produktu bezpłatnego (zapis do Newslettera).
  c. Konsument – osoba, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.
  d. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  e. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Użytkownikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§ 2.
Zakup Usług w Serwisie oraz Produktów w Sklepie Internetowym

 1. Warunki realizacji umowy określa niniejszy Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu/usługi.
 2. W przypadku zastrzeżenia promocji i rabatów – promocje i rabaty nie sumują się.
 3. Podane ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami
  prawa.
 4. W celu zakupu usługi w serwisie dietetycznakawka.pl należy:
  a) zapoznać się z ofertą i opisem usługi lub produktu,
  b) zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu i Polityki prywatności serwisu
  dietetycznakawka.pl,
  c) zakupić wybrany produkt,
  d) wypełnić formularz podając imię, nazwisko i adres e-mail, opcjonalnie adres
  zamieszkania, nr telefonu czy dane firmy,
  e) wybrać sposób płatności: szybki przelew, PayPal, Blik,
  f) dokonać płatności.
 5.  W przypadku zakupu usług:
  • konsultacja online;
  • jadłospis spersonalizowany 14-dniowy dla jednej osoby lub dla pary z konsultacją;
  • opieka w wariantach 1, 2 lub 3 miesięcznych dla jednej osoby lub pary z możliwością stałego kontaktu online, w ciągu 48 godzin od zakupu, Usługodawca skontaktuje się w celu ustalenia terminu konsultacji.
  6. Na podany adres e-mail Konsument otrzyma formularz medyczno-żywieniowy, w którym należy podać: imię i nazwisko, wiek, wymiary ciała, ewentualnie zdjęcia sylwetki, wagę, wzrost oraz informacje na temat stanu zdrowia, badań krwi, stylu życia czy sposobu odżywiania się.
  Wypełniony formularz należy odesłać do 7 dni przed terminem konsultacji.
  7. Zakupiony produkt (link do pobrania e-booka) zostanie przesłany na adres e-mail podany w formularzu niezwłocznie po zaksięgowaniu przelewu na koncie. W przypadku płatności szybkim przelewem czy BLIKIEM, link powinien przyjść zaraz po zakończeniu procesu płatności.
  8. Dokonanie skutecznej płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy.
  9. W przypadku, gdy przy opisie produktu/usługi przewidziano inny termin realizacji, obowiązują zasady wskazane w opisie.

§ 3.
Zgoda na leczenie dietetyczne

Zgodnie z art. 16 -18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.) Pacjent wyraża zgodę na leczenie
dietetyczne przez mgr Marzena Kawka – dietetyk kliniczny, dietetycznakawka.pl. Jednocześnie
oświadcza, że udzielił wyczerpujących i prawdziwych informacji, co do stanu zdrowia – zgodnie
z wywiadem żywieniowo-zdrowotnym. O wszelkich zmianach stanu zdrowia Pacjent jest
zobowiązany powiadomić Usługodawcę.

§ 4.
Prawa Stron

 1. Do 3 dni od otrzymania jadłospisu, Pacjent ma prawo do zgłoszenia drobnej korekty – nie
  jest możliwa zmiana całego jadłospisu, jedynie kilku posiłków.
 2. Pacjent ma prawo do modyfikacji jadłospisu (w trakcie opieki) na bieżąco podczas
  współpracy w formie nieznacznej korekty poszczególnych posiłków, jeśli np. dany posiłek
  nie zasmakuje lub gdy po danym posiłku wystąpi złe samopoczucie.
 3. Usługodawca może odmówić Pacjentowi wykonania usługi lub konsultacji w przypadku
  gdy:
  a. wykonanie usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu Pacjenta;
  b. zachodzi przypuszczenie, że Pacjent jest niepełnoletni (i nie posiada zgody
  opiekuna prawnego) lub niepoczytalny;
  c. zachowanie Pacjenta świadczy, że może znajdować się pod wpływem: alkoholu,
  narkotyków, środków odurzających, psychotropowych czy innych substancji
  o podobnym działaniu;

d. zachowanie Pacjenta jest obraźliwe, roszczeniowe lub narusza dobra osobiste Serwisu i jego Właścicielki;

e. wykonanie usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa, zasady etyki lub
prawa osób trzecich;
f. udzielenie konsultacji dietetycznej przewyższa umiejętności lub wiedzę
Usługodawcy.

§ 5.
Newsletter

Sprzedawca świadczy nieodpłatną usługę Newsletter. Może z niej skorzystać każdy
Użytkownik, który wyrazi chęć otrzymywania Newslettera i poda w formularzu adres swojej poczty
elektronicznej oraz imię. Umowa na świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia
zapisania się na listę Newsletter. Z usługi można zrezygnować w każdej chwili – klikając w link do
tego przeznaczony lub kontaktując się w tym celu ze Sprzedawcą. Treść zgody:
✓ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię oraz adres e-mail)
w celu przesyłania mi za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o nowościach,
promocjach i usługach w formie Newslettera.

§ 6.
Warunki techniczne i wymagania sprzętowe

 1. Aby uzyskać dostęp do Produktów/Usług niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika
  urządzenia z aktualną przeglądarką internetową i dostępem do Internetu oraz adresu email.
 2. Zakupione produkty zostaną przesłane jako plik w formacie PDF, doc/docx, Użytkownik
  musi posiadać programy, które obsługują wymienione formaty i które umożliwią otwarcie
  zawartości.
 3. Z uwagi na jednoczesne korzystanie z Produktów i Usług Sprzedawcy oraz z sieci
  Internet, Użytkownik powinien korzystać z programów antywirusowych i chroniących
  tożsamość Użytkowników, aby uniemożliwić pozyskiwanie i modyfikowanie danych przez
  osoby nieuprawnione.
 4. Użytkownik, który skorzysta z usługi konsultacji online za pośrednictwem komunikatorów
  internetowych powinien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne umożliwiające
  dostęp do Internetu oraz odpowiednią jakość połączenia.

§ 7.
Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej
poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu
do umów m.in.: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa
odstąpienia od umowy.

§ 8.
Reklamacje

 1. Usługodawca dba o to, by dostarczać wysokiej jakości usługi i produkty.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów/usług.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Usługodawcy:
  sklep@dietetycznakawka.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot
  reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej
  reklamacji, Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem
  pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni
  roboczych od ich otrzymania. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail wskazany
  przez Użytkownika.

§ 7.
Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. W przypadku zagadnień nieporuszonych w Regulaminie wszelkie sprawy regulowane są
  przez przepisy polskiego prawa.
 3. Akceptując Regulamin, Pacjent oświadcza, że:
  a. przyjmuje do wiadomości, że przygotowany dla niego indywidualny plan
  żywieniowy opiera się na aktualnej wiedzy naukowej, jednakże ze względu na
  niemożność przewidzenia pewnych mechanizmów zachodzących w organizmie
  człowieka, nie gwarantuje osiągnięcia przez Pacjenta zamierzonych efektów,
  b. nie będzie samodzielnie dokonywać modyfikacji indywidualnych planów
  żywieniowych, a chęci zmian będzie konsultować z Usługodawcą,
  c. będzie stosować się do ułożonego jadłospisu i opracowanych zaleceń,
  d. wypełniając niezbędne formularze podaje swoje prawdziwe dane,
  e. przed przystąpieniem do stosowania otrzymanego, indywidualnego planu
  żywieniowego skonsultował się z odpowiednim lekarzem celem oceny stanu
  zdrowia oraz ustalenia braku przeciwwskazań do zaproponowanej diety
  i przeprowadzenia badania składu ciała,
  f. będzie prowadzić konsultacje z lekarzem w okresie stosowania diety,
 4. Wszelkie materiały otrzymane w ramach usług mogą być przez Pacjenta wykorzystywane
  wyłącznie do osobistego użytku bez prawa do ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody
  Usługodawcy.
 5. Akceptując Regulamin, Pacjent oświadcza, że jest świadomy, że zgodnie z art. 38 Ustawy
  o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem
  przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów
  m.in.: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem
  terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie
  prawa odstąpienia od umowy.
 6. Warunkiem skorzystania z usług oferowanych w Serwisie dietetycznakawka.pl jest
  zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów.
  Zamówienie wiąże się z akceptacją regulaminu.
 7. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty :(Powróć do sklepu
  Scroll to Top